06152427352

کارت آبی

شما با اولین خرید بالای 3.000.000 تومان کارت اشتراک نقره ای دریافت می کنید.
با کارت نقره ای الیزه 2% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد.
اگر مجموع خرید شما به مبلغ 8.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به نقره ای ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

 

کارت نقره ای

%4 از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد.
اگر مجموع خرید شما به مبلغ 20.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به طلایی ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

 

کارت طلایی

با کارت طلایی الیزه 6% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد